2007/747/ЕО: Решение на Комисията от 19 ноември 2007 година относно признаването на процедури за сертификация в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета за допускане на доброволно участие на организации в схема на Общността за управление и одит на околната среда (СУООС) и за отмяна на Решение 97/264/ЕО (нотифицирано под номер C(2007) 5291) (Текст от значение за ЕИП)