Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Насоки относно прилагането на член 81 от Договора за ЕО към морските транспортни услуги