Дело C-326/05 P: Решение на Съда (трети състав) от 18 юли 2007 г. — Industrias Químicas del Vallés, SA/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Изключване на металаксил от приложение I към Директива 91/414/ЕИО — Оттегляне на разрешителните, предоставени за продукти за растителна защита, които съдържат посоченото активно вещество — Необосновано тълкуване на доказателства — Явна грешка в преценката)