Становище на Комисията от 9 юли 2007 година относно плана за депонирането на радиоактивни отпадъци от хранилището за радиоактивни отпадъци NCS на централата в Ханау (Hanau) — Германия, в съответствие с член 37 от Договора за Евратом