Дело C-510/06 P: Решение на Съда (първи състав) от 19 март 2009 г. — Archer Daniels Midland Co./Комисия на Европейските общности (Обжалване — Конкуренция — Картели — Пазар на натриев глюконат — Глоби — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите — Общностна политика в областта на конкуренцията — Равно третиране — Оборот, който може да се вземе предвид — Смекчаващи обстоятелства)