Поправка на Културна програма (2007-2013 г.) — Покана за представяне на предложения — EACEA/26/07 — Изграждане на мрежи между организации, осъществяващи оценяване или измерване на въздействието в сферата на културните политики — Мрежи (направление 3.2) ( ОВ C 184, 7.8.2007 г. )