Дело C-260/07: Решение на Съда (трети състав) от 2 април 2009 г. (преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Barcelona — Испания) — Pedro IV Servicios, S.L./Total España SA (Конкуренция — Картели — Член 81 ЕО — Договор за изключително снабдяване с моторни и други горива — Освобождаване — Регламент (ЕИО) № 1984/83 — Член 12, параграф 2 — Регламент (ЕИО) №°2790/1999 — Член 4, буква а) и член 5, буква а) — Продължителност на изключителното снабдяване — Определяне на продажната цена за потребителите)