Решение на Съда (трети състав) от 9 февруари 1984 г. # Ospig Textilgesellschaft KG W. Ahlers срещу Hauptzollamt Bremen-Ost. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Bremen - Германия. # Дело 7/83. Ospig Textilgesellschaft Ahlers TITJUR