Писмен въпрос P-5410/09, зададен от Maria Da Graça Carvalho (PPE) на Комисията. Предложение от португалското правителство на Комисията за промени на общия регламент за ЕФРР и Кохезионния фонд