Писмен въпрос P-1878/08 зададен от Bart Staes (Verts/ALE) на Комисията. Данъчни облекчения при дарения на европейски неправителствени организации