Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 септември 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно огледалата за обратно виждане на колесни селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) (COM(2007)0236 - C6-0126/2007 - 2007/0081(COD))