Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския Парламент, Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите - „Мисли първо за малките!“ „Small Business Act“ за Европа {SEC(2008) 2101} {SEC(2008) 2102}