Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2001/82/EО и 2001/83/EО относно измененията на условията за разрешителни за пускане на пазара на лекарствени продукти COM(2008) 123 окончателен — 2008/0045 (COD)