Γραπτή ερώτηση P-009676/11 Krišjānis Kariņš (PPE) προς την Επιτροπή. Προϋπολογισμός που διατίθεται στη Λετονία για την πολιτική συνοχής