/* */

Писмен въпрос E-1540/07 зададен от Georgios Karatzaferis (IND/DEM) на Комисията. Четвърта рамкова програма на Общността и нейното прилагане в Гърция