Писмен въпрос E-4588/08, зададен от Jim Higgins (PPE-DE) на Комисията. Въздействието върху околната среда на приоритетни проекти на Трансевропейската мрежа