Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1293 z 26. septembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, pokiaľ ide o podmienky používania novej potraviny laktitol (Text s významom pre EHP)