Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1293 (2018. gada 26. septembris), ar ko attiecībā uz jaunā pārtikas produkta laktīta lietošanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 (Dokuments attiecas uz EEZ.)