2018 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1293, kuriuo dėl naujo maisto produkto laktitolio naudojimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (Tekstas svarbus EEE.)