Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1293 оd 26. rujna 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 u pogledu uvjeta upotrebe nove hrane laktitol (Tekst značajan za EGP.)