Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1293 на Комисията от 26 септември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 по отношение на условията на употреба на новата храна лактитол (Текст от значение за ЕИП.)