Υπόθεση T-454/20: Προσφυγή της 16ης Ιουλίου 2020 — Garment Manufacturers Association in Cambodia κατά Επιτροπής