Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6736 — Advent International/KMD Equity Holding) текст от значение за ЕИП