Писмен въпрос E-2612/07 зададен от Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE) на Комисията. Прилагане от страна на Нидерландия на Директива 2003/86/EО относно правото на събиране на семейства