Митнически освобождавания (кодифицирана версия) * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 март 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (COM(2008)0842 – C6-0019/2009 – 2008/0235(CNS))