Решение на Комисията от 04/03/2009 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.5433 - SANACORP / V.D. LINDE) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на немският език е автентичен)