Решение на Комисията от 11/03/2008 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.4955 - HERMES LOGISTIK / SWISS POST PORTA A PORTA) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)