Съобщение на Надзорния орган на ЕАСТ съгласно член 4.1, буква а) от акта, посочен в точка 64а от приложение XIII от Споразумението за ЕИП (Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността