/* */

Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания {SEC(2008) 2767} {SEC(2008) 2768}