TITJUR Комисия/Германия Заключение на генералния адвокат Mancini представено на17 януари 1984 г. # Комисия на Европейските общности срещу Федерална република Германия. # Дело 247/81.