Дело C-70/07: Определение на председателя на Съда от 14 август 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия