Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5210 — Siemens/Ortner/JV) Текст от значение за ЕИП