Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща процедура за разрешение на добавки в храни, хранителни ензими и ароматизанти за храни (COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD))