Υπόθεση C-276/05: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Oberster Gerichtshof με διάταξη της 24ης Μαΐου 2005 στην υπόθεση The Wellcome Foundation Ltd. κατά Paranova Pharmazeutika Handels GmbH