KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI PRIDEDAMAS PRIE TARYBOS REGLAMENTO DĖL SKUBIOS PARAMOS TEIKIMO SĄJUNGOJE PASIŪLYMO$