Резолюция на Европейския парламент от 6 септември 2007 г. относно Зелената книга за преразглеждане на достиженията на правото на Общността за защита на потребителите (2007/2010(INI))