Дело C-215/06: Решение на Съда (втори състав) от 3 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Липса на оценка на въздействието върху околната среда на проекти, попадащи в приложното поле на Директива 85/337/ЕИО — Последващо узаконяване)