Решение на Съда (шести състав) от 17 март 2016 г.#Naazneen Investments Ltd срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели).#Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Производство по отмяна — Член 51, параграф 1, буква a) — Словна марка на Общността „SMART WATER“ — Реално използване — Задължение за мотивиране — Член 75.#Дело C-252/15 P. Решение на Съда (шести състав) от 17 март 2016 г.