Последна публикация на документи COM, различни от законодателните предложения, и законодателни предложения, приети от Комисията ОВ C 196, 2.8.2008 г.