Писмен въпрос E-1377/09, зададен от David Hammerstein (Verts/ALE) на Комисията. Заустване на отпадни води в река Налон