Решение на Съда (първи състав) от 18 януари 2007 г.#Jean Auroux и други срещу Commune de Roanne.#Искане за преюдициално заключение: Tribunal administratif de Lyon - Франция.#Обществени поръчки - Директива 93/37/ЕИО - Възлагане без покана за представяне на оферти - Договор за извършване на благоустройствена дейност, сключен между два възлагащи органа - Понятия за "обществени поръчки за строителство" и "строеж" - Способи за изчисляване на стойността на обществената поръчка.#Дело C-220/05. Решение на Съда (първи състав) от 18 януари 2007 г.