Предложение за регламент на Съвета за адаптация на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества и препарати (REACH), във връзка с присъединяването на България и Румъния