Писмен въпрос E-010496/11 Michèle Striffler (PPE) до Комисията. Променливи цени на храните и Конвенцията за продоволствената помощ