/* */

Работен документ на службите на Комисията придружителен документ към Регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване - Обобщение на оценката на въздействието {COM(2008) 553} {SEC(2008) 2424}