2009/291/ЕО: Решение на Комисията от 20 март 2009 година относно проекта на наредба на Ирландия за обозначаване на страната на произход при етикетиране на птиче, свинско и овче месо (нотифицирано под номер C(2009) 1931) (Текст от значение за ЕИП)