Съобщение от френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди (Известие във връзка с молбата за разрешение за изключителни права за проучване на течни или газообразни въглеводороди, наричано Разрешение за Marcilly-le-Hayer ) (Текст от значение за ЕИП )