Писмен въпрос P-0607/08 зададен от Hiltrud Breyer (Verts/ALE) на Комисията. Планирано строителство на нова електроцентрала, захранвана с каменни въглища, в гр. Майнц на р. Рейн