Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно ново партньорство за модернизирането на университетите — Форум на ЕС за диалог между университетите и бизнеса“ COM(2009) 158 окончателен