Съобщение на Комисията до Европейския Парламент и до Съвета - Заключителна оценка за изпълнението на Програмата за оперативно съвместимо предоставяне по електронен път на административни услуги на публичната администрация, предприятията и гражданите (IDABC)