/* */

Дело C-109/08: Решение на Съда (втори състав) от 4 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Членове 28 ЕО, 43 ЕО и 49 ЕО — Директива 98/34/ЕО — Технически стандарти и регламенти — Национална правна уредба, приложима за електрически, електромеханични и електронни игри за компютри — Решение на Съда, установяващо неизпълнение на задължения — Неизпълнение — Член 228 ЕО — Имуществени санкции)